แนวทางการศึกษาวิชา น.๒๐๑

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์สไลด์ เรื่อง แนวทางการศึกษา สำหรับภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ประกอบด้วย

  • ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
  • ผู้บรรยาย
  • เอกสารประกอบการศึกษา
  • กำหนดการบรรยาย
  • การวัดผล
  • การให้คำปรึกษา
  • chacrit.wordpress.com
  • คำถามพื้นฐานเพื่อการศึกษา เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๑) สำหรับการบรรยายสัปดาห์ที่ ๒ (๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements