ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๒๐๑ » คำถามพื้นฐานสำหรับการศึกษา เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๑)

คำถามพื้นฐานสำหรับการศึกษา เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๑)

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา น.๒๐๑ (กลุ่ม ๓) เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๑) ในวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาศึกษามาตรา ๔๒๐ มาตรา ๔๒๑ และมาตรา ๔๒๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับตำราหรือหนังสือวิชาละเมิด เช่น คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๔ โดย รศ.ดร.ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์ ตั้งแต่หน้า ๕๕ จนถึงหน้า ๑๐๕ แล้วตอบคำถามพื้นฐาน ต่อไปนี้

  • มาตรา ๔๒๐ บัญญัติลักษณะหรือองค์ประกอบของละเมิดไว้ว่าอย่างไร
  • ละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายแก่ผู้ทำละเมิดอย่างไรบ้าง
  • คำว่า “ผู้ใด” ตามมาตรา ๔๒๐ หมายความว่าอย่างไร
  • คำว่า “จงใจ” ตามมาตรา ๔๒๐ หมายความว่าอย่างไร
  • คำว่า “ประมาทเลินเล่อ” ตามมาตรา ๔๒๐ หมายความว่าอย่างไร
  • ความว่า “ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย” ในมาตรา ๔๒๐ หมายความว่าอย่างไร
  • ความว่า “ให้เขาเสียหาย” ในมาตรา ๔๒๐ หมายความว่าอย่างไร
  • ความเสียหายประการใดบ้างที่มาตรา ๔๒๐ บัญญัติให้ความคุ้มครองไว้
  • ที่กล่าวกันว่า “ความเสียหายกับการกระทำต้องสัมพันธ์กัน” หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญในเรื่องละเมิดอย่างไร

คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามพื้นฐานที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิดเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาตัวบทกฎหมายประกอบกับตำราหรือหนังสือดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขออย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: