คำถามพื้นฐานสำหรับการศึกษา เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๒)

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๒) ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาศึกษามาตรา ๔๒๓ แห่งประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับตำราหรือหนังสือวิชาละเมิด เช่น คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๔ โดย รศ.ดร.ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์ ตั้งแต่หน้า ๑๐๕ จนถึงหน้า ๑๑๙ แล้วตอบคำถามพื้นฐาน ต่อไปนี้

 • มาตรา ๔๒๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติลักษณะหรือองค์ประกอบของการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายอันผู้กระทำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนไว้ว่าอย่างไร
 • ในมาตรา ๔๒๓ วรรคหนึ่ง คำว่า “กล่าว” แตกต่างจากคำว่า “ไขข่าว” หรือไม่ ประการใด
 • คำว่า “ข้อความ” ในมาตรา ๔๒๓ วรรคหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร
 • ความว่า “เป็นที่เสียหาย” ในมาตรา ๔๒๓ วรรคหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร
 • ในมาตรา ๔๒๓ วรรคหนึ่ง คำว่า “ชื่อเสียง” แตกต่างจากคำว่า “เกียรติคุณ” หรือไม่ อย่างไร
 • ในมาตรา ๔๒๓ วรรคหนึ่ง ความว่า “ทางทำมาหาได้” แตกต่างจากความว่า “ทางเจริญ” หรือไม่ อย่างไร
 • ความว่า “แม้ทั้งตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้” ในมาตรา ๔๒๓ วรรคหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร
 • มาตรา ๔๒๓ วรรคสอง บัญญัติลักษณะหรือองค์ประกอบของการส่งข่าวสาส์นที่ผู้ส่งต้องรับผิดไว้ว่าอย่างไร
 • คำว่า “ส่ง” ในมาตรา ๔๒๓ วรรคสอง หมายความว่าอย่างไร
 • คำว่า “ข่าวสาส์น” ในมาตรา ๔๒๓ วรรคสอง หมายความว่าอย่างไร
 • ความว่า “มีทางได้เสียโดยชอบในการนั้นด้วย” ในมาตรา ๔๒๓ วรรคสอง หมายความว่าอย่างไร

ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามพื้นฐานที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิดเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาตัวบทกฎหมายประกอบกับตำราหรือหนังสือดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขออย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.