ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๒๐๑ » คำถามพื้นฐานสำหรับการศึกษา เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๒)

คำถามพื้นฐานสำหรับการศึกษา เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๒)

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๒) ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาศึกษามาตรา ๔๒๓ แห่งประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับตำราหรือหนังสือวิชาละเมิด เช่น คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๔ โดย รศ.ดร.ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์ ตั้งแต่หน้า ๑๐๕ จนถึงหน้า ๑๑๙ แล้วตอบคำถามพื้นฐาน ต่อไปนี้

 • มาตรา ๔๒๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติลักษณะหรือองค์ประกอบของการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายอันผู้กระทำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนไว้ว่าอย่างไร
 • ในมาตรา ๔๒๓ วรรคหนึ่ง คำว่า “กล่าว” แตกต่างจากคำว่า “ไขข่าว” หรือไม่ ประการใด
 • คำว่า “ข้อความ” ในมาตรา ๔๒๓ วรรคหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร
 • ความว่า “เป็นที่เสียหาย” ในมาตรา ๔๒๓ วรรคหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร
 • ในมาตรา ๔๒๓ วรรคหนึ่ง คำว่า “ชื่อเสียง” แตกต่างจากคำว่า “เกียรติคุณ” หรือไม่ อย่างไร
 • ในมาตรา ๔๒๓ วรรคหนึ่ง ความว่า “ทางทำมาหาได้” แตกต่างจากความว่า “ทางเจริญ” หรือไม่ อย่างไร
 • ความว่า “แม้ทั้งตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้” ในมาตรา ๔๒๓ วรรคหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร
 • มาตรา ๔๒๓ วรรคสอง บัญญัติลักษณะหรือองค์ประกอบของการส่งข่าวสาส์นที่ผู้ส่งต้องรับผิดไว้ว่าอย่างไร
 • คำว่า “ส่ง” ในมาตรา ๔๒๓ วรรคสอง หมายความว่าอย่างไร
 • คำว่า “ข่าวสาส์น” ในมาตรา ๔๒๓ วรรคสอง หมายความว่าอย่างไร
 • ความว่า “มีทางได้เสียโดยชอบในการนั้นด้วย” ในมาตรา ๔๒๓ วรรคสอง หมายความว่าอย่างไร

ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามพื้นฐานที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิดเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาตัวบทกฎหมายประกอบกับตำราหรือหนังสือดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขออย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: