ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๒๐๑ » คำถามพื้นฐานสำหรับการศึกษา เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๓)

คำถามพื้นฐานสำหรับการศึกษา เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๓)

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๓) ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาศึกษามาตรา ๔๓๒ แห่งประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับตำราหรือหนังสือวิชาละเมิด เช่น คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๔ โดย รศ.ดร.ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์ ตั้งแต่หน้า ๑๑๙ จนถึงหน้า ๑๓๑ แล้วตอบคำถามพื้นฐาน ต่อไปนี้

  • มาตรา ๔๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติลักษณะหรือองค์ประกอบของการร่วมกันทำละเมิดไว้ว่าอย่างไร
  • ในมาตรา ๔๓๒ วรรคหนึ่ง ความที่ว่า “ความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่ไม่สามารถสิบรู้ตัวได้แน่ว่าในจำพวกที่ทำละเมิดร่วมกันนั้น คนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดเสียหายนั้นด้วย” หมายความว่าอย่างไร
  • ในมาตรา ๔๓๒ วรรคสอง ความว่า “ยุยงส่งเสริม” แตกต่างจากความว่า “ช่วยเหลือ” หรือไม่ อย่างไร
  • มาตรา ๔๓๒ วรรคสาม บัญญัติการกำหนดสัดส่วนความรับผิดของผู้ทำละเมิดร่วมกันไว้ว่าอย่างไร
  • มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติกำหนดลักษณะหรือองค์ประกอบให้ผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไว้ว่าอย่างไร
  • ในมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง คำว่า “ผู้แทนของนิติบุคคล” แตกต่างจากคำว่า “ผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล” หรือไม่ อย่างไร
  • ความในมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง ที่ว่า “แต่ไม่สูญเสียสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้ก่อความเสียหาย” หมายความว่าอย่างไร
  • มาตรา ๗๖ วรรคสอง บัญญัติกำหนดลักษณะหรือองค์ประกอบความรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย ไว้ว่าอย่างไร
  • ในมาตรา ๗๖ วรรคสอง ความว่า “บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง” หมายความถึงบุคคลใดบ้าง

ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามพื้นฐานที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิดเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาตัวบทกฎหมายประกอบกับตำราหรือหนังสือดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขออย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: