คำถามพื้นฐานสำหรับการศึกษา เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๔)

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิด (๔): ข้อยกเว้นความรับผิดเพื่อละเมิด ในวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาศึกษาตำราหรือหนังสือวิชาละเมิด เช่น คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๔ โดย รศ.ดร.ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์ ตั้งแต่หน้า ๑๓๓ จนถึงหน้า ๑๖๙ แล้วตอบคำถามพื้นฐาน ต่อไปนี้

  • ข้อยกเว้นการกระทำโดยรู้สำนึกมีลักษณะอย่างไร ได้แก่กรณีใดบ้าง
  • ข้อยกเว้นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อมีลักษณะอย่างไร ได้แก่กรณีใดบ้าง
  • เหตุสุดวิสัยหมายความว่าอย่างไร ได้แก่กรณีใดบ้าง
  • ข้อยกเว้นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายมีลักษณะอย่างไร ได้แก่กรณีใดบ้าง
  • volenti non fit iniuria หมายความว่าอย่างไร ได้แก่กรณีใดบ้าง
  • ข้อยกเว้นความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลมีลักษณะอย่างไร ได้แก่กรณีใดบ้าง

ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามพื้นฐานที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิดเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาตัวบทกฎหมายประกอบกับตำราหรือหนังสือดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขออย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.