ไปให้ถึง …

นักศึกษาวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ไปให้ถึง … สำหรับวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป