คำถามสำคัญสำหรับการศึกษา เรื่อง ไปให้ถึง …

เพื่อประโยชน์ในการร่วมการบรรยายวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) เรื่อง ไปให้ถึง … ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ นักศึกษาสมควรพิจารณาคำถามสำคัญดังต่อไปนี้

  • อิทธิบาท ๔ คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง แต่ละองค์ประกอบเช่นว่านั้นหมายความว่าอย่างไรและมีความสำคัญกับการศึกษากฎหมายอย่างไร
  • หัวใจนักปราชญ์ คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง แต่ละองค์ประกอบเช่นว่านั้นหมายความว่าอย่างไรและมีความสำคัญกับการศึกษากฎหมายอย่างไร
  • 5W1H คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง แต่ละองค์ประกอบเช่นว่านั้นหมายความว่าอย่างไรและมีความสำคัญกับการศึกษากฎหมายอย่างไร
  • scan reading หมายความว่าอย่างไร มีวัตถุประสงค์อย่างไรและมีความสำคัญในการศึกษากฎหมายอย่างไร
  • skim reading หมายความว่าอย่างไร มีวัตถุประสงค์อย่างไรและมีความสำคัญในการศึกษากฎหมายอย่างไร
  • active reading หมายความว่าอย่างไร มีวัตถุประสงค์อย่างไรและมีความสำคัญในการศึกษากฎหมายอย่างไร
  • SQ3R หมายความว่าอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง แต่ละองค์ประกอบเช่นว่านั้นหมายความว่าอย่างไร มีวัตถุประสงค์อย่างไรและมีความสำคัญในการศึกษากฎหมายอย่างไร
  • การจดบันทึกการอ่านที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร
  • นักศึกษามีปัญหาในการอ่านหรือจดบันทึกการอ่านหรือไม่ อย่างไร
  • นักศึกษาใช้เทคนิคหรือวิธีการอื่นใดที่แตกต่างไปจากเทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ อย่างไร

เอกสารแนะนำ