ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » LW346 » คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อประโยชน์ในการร่วมการบรรยายวิชา LW346 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ นักศึกษาสมควรพิจารณาคำถามเบื้องต้นดังต่อไปนี้

 • สิ่งแวดล้อมหมายความว่าอย่างไร อาจแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท ประเภทใดบ้าง
 • natural environment หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • built environment หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • ทรัพยากรธรรมชาติหมายความว่าอย่างไร
 • biotic resources หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • abiotic resources หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • renewable resources หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • non-renewable resources หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • potential resources หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • actual resources หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • reserve resources หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • stock resources หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • ทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร
 • เหตุใดมนุษย์จำเป็นต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • มนุษย์สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

ผมขอย้ำว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามพื้นฐานที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขอนักศึกษาอย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: