คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อประโยชน์ในการร่วมการบรรยายวิชา LW346 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ นักศึกษาสมควรพิจารณาคำถามเบื้องต้นดังต่อไปนี้

 • สิ่งแวดล้อมหมายความว่าอย่างไร อาจแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท ประเภทใดบ้าง
 • natural environment หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • built environment หมายความว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • ทรัพยากรธรรมชาติหมายความว่าอย่างไร
 • biotic resources หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • abiotic resources หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • renewable resources หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • non-renewable resources หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • potential resources หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • actual resources หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • reserve resources หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • stock resources หมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • ทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร
 • เหตุใดมนุษย์จำเป็นต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • มนุษย์สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

ผมขอย้ำว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามพื้นฐานที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขอนักศึกษาอย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป