การแสดงงานและคะแนนสำหรับวิชา น.๗๘๖

ตามที่ผมกำหนดให้นักศึกษาวิชา น.๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ แต่ละคน ทำกิจกรรมเพื่อการประเมินผลการศึกษาของตน กล่าวคือ การเข้าห้องบรรยาย การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย การส่งเค้าโครงรายงาน การเสนอร่างรายงานการศึกษาและการเสนอรายงานการศึีกษา นั้น

เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถทราบคะแนนของตนสำหรับแต่ละกิจกรรมดังกล่าวได้โดยสะดวกและเพื่อความโปร่งใส ผมขอทะยอยแสดงคะแนนเช่นว่านั้น รวมทั้ง “งาน” ที่ผมได้รับไว้แล้ว ภายใต้รายการ “งานและคะแนน” ของวิชา น.๗๘๖

หากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานหรือคะแนนเช่นว่านั้น ขอให้ติดต่อสอบถามผมโดยไม่ชักช้า

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.