ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๗๘๖ » การแสดงงานและคะแนนสำหรับวิชา น.๗๘๖

การแสดงงานและคะแนนสำหรับวิชา น.๗๘๖

ตามที่ผมกำหนดให้นักศึกษาวิชา น.๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ แต่ละคน ทำกิจกรรมเพื่อการประเมินผลการศึกษาของตน กล่าวคือ การเข้าห้องบรรยาย การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย การส่งเค้าโครงรายงาน การเสนอร่างรายงานการศึกษาและการเสนอรายงานการศึีกษา นั้น

เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถทราบคะแนนของตนสำหรับแต่ละกิจกรรมดังกล่าวได้โดยสะดวกและเพื่อความโปร่งใส ผมขอทะยอยแสดงคะแนนเช่นว่านั้น รวมทั้ง “งาน” ที่ผมได้รับไว้แล้ว ภายใต้รายการ “งานและคะแนน” ของวิชา น.๗๘๖

หากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานหรือคะแนนเช่นว่านั้น ขอให้ติดต่อสอบถามผมโดยไม่ชักช้า

Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: