ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา LW346 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการศึกษา เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป