การอ่านกับการค้นคว้า

นักศึกษาวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรือง การอ่านและการค้นคว้า สำหรับวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่ลัดนี้เป็นต้นไป