คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง การอ่านกับการค้นคว้า

เพื่อประโยชน์ในการร่วมการบรรยายวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) เรื่อง การอ่านกับการค้นคว้า ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ นักศึกษาสมควรพิจารณาคำถามสำคัญดังต่อไปนี้

  • เทคนิคที่ได้รับไปในสัปดาห์ที่แล้วมีอะไรบ้าง แต่ละเทคนิคมีลักษณะอย่างไร เหมาะสมกับการศึกษาของนักศึกษาหรือไม่อย่างไร
  • นักศึกษาวางแผนการอ่านสำหรับแต่ละวิชาตลอดภาคการศึกษานี้ไว้อย่างไรบ้าง
  • นักศึกษาได้รับประโยชน์จากทักษะ skim reading, scan reading, active reading และ SQ3R หรือไม่ อย่างไร
  • นักศึกษาได้รับประโยชน์จากทักษะ note taking บ้างหรือไม่ อย่างไร

เอกสารแนะนำ

ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามพื้นฐานที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ดังนั้น ขอนักศึกษาอย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.