กำหนดการเสนอร่างรายงานการศึกษาและเค้าโครงรายงานการศึกษา วิชา น.๗๘๖

นักศึกษาวิชา น.๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ สามารถชมกำหนดการเสนอร่างรายงานการศีกษาสำหรับสัปดาห์ที่ ๕ ถึงสัปดาห์ที่ ๗ ภายใต้รายการ “แนวทางการศึกษา” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อประโยชน์ในการแสดงความคิดเห็นร่างรายงานการศึกษา นักศึกษาสามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ “เค้าโครงรายงานการศึกษา” แต่ละเรื่องล่วงหน้า ได้จากรายการ “งานและคะแนน”

Advertisements