กำหนดการเสนอร่างรายงานการศึกษาและเค้าโครงรายงานการศึกษา วิชา น.๗๘๖

นักศึกษาวิชา น.๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ สามารถชมกำหนดการเสนอร่างรายงานการศีกษาสำหรับสัปดาห์ที่ ๕ ถึงสัปดาห์ที่ ๗ ภายใต้รายการ “แนวทางการศึกษา” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อประโยชน์ในการแสดงความคิดเห็นร่างรายงานการศึกษา นักศึกษาสามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ “เค้าโครงรายงานการศึกษา” แต่ละเรื่องล่วงหน้า ได้จากรายการ “งานและคะแนน”

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.