การค้นคว้ากับการเขียน

นักศึกษาวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย; การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การค้นคว้ากับการเขียน สำหรับวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โฆษณา