ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๒๖๐ » คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง การค้นคว้ากับการเขียน

คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง การค้นคว้ากับการเขียน

เพื่อประโยชน์ในการร่วมการบรรยายวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) เรื่อง การค้นคว้ากับการเขียน ในวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นักศึกษาสมควรพิจารณาคำถามสำคัญดังต่อไปนี้

 • critical thinking หมายความว่าอย่างไร
 • กาลมสูตรหมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • กาลมสูตรมีความสำคัญอย่างไร มีประโยชน์กับการเรียน การทำงาน การค้นคว้าหรือการสร้างสรรค์อย่างไร
 • critical thinking สามารถนำมาใช้กับกรณีใดได้บ้าง
 • critical thinking อาจเริ่มต้นได้อย่างไร
 • critical thinking มีวิธีการอย่างไร
 • ที่เรียกว่า description เหมาะสำหรับใช้ในกรณีใด ประกอบด้วยอะไรบ้าง และสามารถดำเนินการได้อย่างไร
 • ที่เรียกว่า analysis เหมาะสำหรับใช้ในกรณีใด ประกอบด้วยอะไรบ้าง และสามารถดำเนินการได้อย่างไร
 • ที่เรียกว่า evaluation เหมาะสำหรับใช้ในกรณีใด ประกอบด้วยอะไรบ้าง และสามารถดำเนินการได้อย่างไร
 • การแสดงความคิดเห็นด้วย critical thinking มีลักษณะอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง และสามารถดำเนินการได้อย่างไร
 • critical reading หมายความว่าอย่างไร สามารถดำเนินการได้อย่างไร
 • critical writing หมายความว่าอย่างไร สามารถดำเนินการได้อย่างไร

เอกสารแนะนำ

ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามพื้นฐานที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ดังนั้น ขอนักศึกษาอย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: