คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง การค้นคว้ากับการเขียน

เพื่อประโยชน์ในการร่วมการบรรยายวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) เรื่อง การค้นคว้ากับการเขียน ในวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นักศึกษาสมควรพิจารณาคำถามสำคัญดังต่อไปนี้

 • critical thinking หมายความว่าอย่างไร
 • กาลมสูตรหมายความว่าอย่างไร ได้แก่อะไรบ้าง
 • กาลมสูตรมีความสำคัญอย่างไร มีประโยชน์กับการเรียน การทำงาน การค้นคว้าหรือการสร้างสรรค์อย่างไร
 • critical thinking สามารถนำมาใช้กับกรณีใดได้บ้าง
 • critical thinking อาจเริ่มต้นได้อย่างไร
 • critical thinking มีวิธีการอย่างไร
 • ที่เรียกว่า description เหมาะสำหรับใช้ในกรณีใด ประกอบด้วยอะไรบ้าง และสามารถดำเนินการได้อย่างไร
 • ที่เรียกว่า analysis เหมาะสำหรับใช้ในกรณีใด ประกอบด้วยอะไรบ้าง และสามารถดำเนินการได้อย่างไร
 • ที่เรียกว่า evaluation เหมาะสำหรับใช้ในกรณีใด ประกอบด้วยอะไรบ้าง และสามารถดำเนินการได้อย่างไร
 • การแสดงความคิดเห็นด้วย critical thinking มีลักษณะอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง และสามารถดำเนินการได้อย่างไร
 • critical reading หมายความว่าอย่างไร สามารถดำเนินการได้อย่างไร
 • critical writing หมายความว่าอย่างไร สามารถดำเนินการได้อย่างไร

เอกสารแนะนำ

ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามพื้นฐานที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ดังนั้น ขอนักศึกษาอย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป