ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๒๐๑ » คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น (๓)

คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น (๓)

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น (๓) ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาศึกษาตำราหรือหนังสือว่าด้วยละเมิดของบุคคลอื่น เช่น คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๔ โดย รศ.ดร.ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์ ตั้งแต่หน้า ๑๙๒ จนถึงหน้า ๒๐๘ และตั้งแต่หน้า ๒๓๗ จนถึงหน้า ๒๕๓ แล้วตอบคำถามพื้นฐาน ต่อไปนี้

  • มาตรา ๔๒๙ วางหลักความรับผิดของบิดามารดาหรือผู้อนุบาลไว้ว่าอย่างไร
  • “บุคคลไร้ความสามารถ” ตามนัยมาตรา ๔๒๙ หมายความว่าอย่างไร ได้แก่บุคคลประเภทใดบ้าง
  • ความที่ว่า “ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้น” ในมาตรา ๔๒๙ หมายความว่าอย่างไร
  • มาตรา ๔๓๐ วางหลักความรับผิดของครูบาอาจารย์ นายจ้างหรือบุคคลอื่นไว้ว่าอย่างไร
  • “บุคคลไร้ความสามารถ” ตามนัยมาตรา ๔๓๐ หมายความว่าอย่างไร ได้แก่บุคคลประเภทใดบ้าง แตกต่างจากบุคคลไร้ความสามารถตามนัยมาตรา ๔๒๙ หรือไม่ อย่างไร
  • ความว่า “มิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร” ในมาตรา ๔๓๐ หมายความว่าอย่างไร
  • หลักที่มาตรา ๔๓๑ กำหนดไว้หมายความว่าอย่างไร
  • มาตรา ๔๒๘ วางหลักความรับผิดของผู้ว่าจ้างไว้ว่าอย่างไร
  • “บุคลภายนอก” ตามมาตรา ๔๒๘ หมายถึงผู้ใด
  • ความว่า “ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำ” ในมาตรา ๔๒๘ หมายความว่าอย่างไร

ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามเบื้องต้นที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่นเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาตัวบทกฎหมายประกอบกับตำราหรือหนังสือดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขออย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: