การอ่าน การค้นคว้าและการเขียนเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา

นักศึกษาวิชา น.๒๖๐: ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการศึกษา เรื่อง การอ่าน การค้นคว้าและการเขียนเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา สำหรับวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป