คะแนน “การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย” และคะแนน “การเสนอร่างรายงานการศึกษาในห้องบรรยาย” สำหรับวิชา น.๗๘๖

นักศึกษาวิชา น.๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์คะแนน “การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย” และคะแนน “การเสนอร่างรายงานการศึกษาในห้องบรรยาย” ภายใต้รายการ “งานและคะแนน” ได้โดยลำดับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หากนักศึกษามีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนนดังกล่าวข้างต้น ขอให้ติดต่อผมโดยไม่ชักช้า

Advertisements