คะแนน “การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย” และคะแนน “การเสนอร่างรายงานการศึกษาในห้องบรรยาย” สำหรับวิชา น.๗๘๖

นักศึกษาวิชา น.๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์คะแนน “การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย” และคะแนน “การเสนอร่างรายงานการศึกษาในห้องบรรยาย” ภายใต้รายการ “งานและคะแนน” ได้โดยลำดับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หากนักศึกษามีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนนดังกล่าวข้างต้น ขอให้ติดต่อผมโดยไม่ชักช้า

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.