ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๖๘๑ » การสัมมนา เรื่อง Water Management Legislation in the Republic of Korea and [in the Kingdom of] Thailand

การสัมมนา เรื่อง Water Management Legislation in the Republic of Korea and [in the Kingdom of] Thailand

ผมขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง Water Management Legislation in the Republic of Korea and [in the Kingdom of] Thailand ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Yonsei University Law School ซึ่งเป็นหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของสาธารณรัฐเกาหลี จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. และเวลา ๑๒.๓๕ น. (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดการสัมมนาฯ)

Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: