การสัมมนา เรื่อง Water Management Legislation in the Republic of Korea and [in the Kingdom of] Thailand

ผมขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง Water Management Legislation in the Republic of Korea and [in the Kingdom of] Thailand ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Yonsei University Law School ซึ่งเป็นหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของสาธารณรัฐเกาหลี จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. และเวลา ๑๒.๓๕ น. (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดการสัมมนาฯ)