ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » อื่น ๆ » Jorg Cham เผยการค้นพบครั้งสำคัญเกี่ยวกับความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธ์

Jorg Cham เผยการค้นพบครั้งสำคัญเกี่ยวกับความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธ์

Zeno's thesis paradox

Jorge Cham นักเขียนชื่อดังแห่ง PhD Commics ซึ่งมีผู้อ่านส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการรุ่นใหม่และศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวนมาก ได้เปิดเผยการค้นพบครั้งสำคัญเกี่ยวกับความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธ์ เรียกว่า “Zeno’s Thesis Paradox”

ว่ากันว่า Zeno แห่ง Elfa ค้นพบ “Zeno’s Thesis Paradox” เมื่อราว ๔๕๖ ปีก่อนคริสตกาล ทั้งนี้ Zeno’s Thesis Paradox เป็นสูตรที่ใช้คำนวณความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธ์จากจำนวนครั้งที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ กล่าวคือ ทุก ๆ ครั้งที่นักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรักษามักพบความผิดพลาดใหม่ ๆ ของวิทยานิพนธ์นั้นอีกครึ่งครั้ง จนอาจทำให้จำนวนครั้งที่ต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ไม่มีที่สิ้นสุดได้ ซึ่งนั่นหมายความว่า หากจำนวนครั้งที่อาจารย์ที่ปรึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์มากพอ นักศึกษาจะไม่มีโอกาสสำเร็จการศึกษา

ว่ากันด้วยว่า ในสมัยนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาใช้เลือดจริง ๆ ในการแก้ไขวิทยานิพนธ์

ผมหวังว่า อย่างน้อย Zeno’s Thesis Paradox จักพอช่วยเตือนให้นักศึกษาวางแผนและตั้งใจทำวิทยานิพนธ์ให้เต็มความสามารถของตนเอง

ขอให้นักศึกษาโชคดี 😉

Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: