ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น (๓)

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ ละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรือง ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น (๓) สำหรับวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป