ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๒๐๑ » คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ (๑)

คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ (๑)

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ (๑) ในวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาศึกษาตำราหรือหนังสือว่าด้วยละเมิดของบุคคลอื่น เช่น คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๔ โดย รศ.ดร.ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์ ตั้งแต่หน้า ๒๕๕ จนถึงหน้า ๓๐๐ แล้วตอบคำถามพื้นฐาน ต่อไปนี้

 • มาตรา ๔๓๓ วรรคหนึ่ง วางหลักความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ไว้ว่าอย่างไร
 • “สัตว์” ตามนัยแห่งมาตรา ๔๓๓ หมายความว่าอย่างไร
 • ตามนัยแห่งมาตรา ๔๓๓ “เจ้าของสัตว์” แตกต่างจาก “บุคคลผู้รับเลี้ยงรักษาไว้แทนเจ้าของ” อย่างไร
 • ความรับผิดตามมาตรา ๔๓๓ วรรคหนึ่ง มีข้อยกเว้นประการใดบ้าง
 • “บุคคลผู้ที่เร้าหรือยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิด” ตามนัยแห่งมาตรา ๔๓๓ วรรคสอง หมายความว่าอย่างไร
 • “เจ้าของสัตว์อื่นอันมาเร้าหรือยั่วสัตว์นั้น ๐” ตามนัยแห่งมาตรา ๔๓๓ วรรคสอง หมายความว่าอย่างไร
 • มาตรา ๔๓๔ วรรคหนึ่ง วางหลักความรับผิดเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะเหตุโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นไว้ว่าอย่างไร
 • “โรงเรือน” ตามนัยแห่งมาตรา ๔๓๔ วรรคหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร
 • “สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น” ตามนัยแห่งมาตรา ๔๓๔ วรรคหนึ่ง แตกต่างจาก “โรงเรือน” อย่างไร
 • “ก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่อง” ตามนัยแห่งมาตรา ๔๓๔ วรรคหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร
 • “บำรุงรักษาไม่เพียงพอ” ตามนัยแห่งมาตรา ๔๓๔ วรรคหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร
 • “ผู้ครอง” ตามนัยแห่งมาตรา ๔๓๔ วรรคหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร
 • “เจ้าของ” ตามนัยแห่งมาตรา ๔๓๔ วรรคหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร
 • มาตรา ๔๓๔ วรรคสอง วางหลักเกณฑ์ความรับผิดไว้ว่าอย่างไร
 • มาตรา ๔๓๔ วรรคสาม วางหลักเกณฑ์ความรับผิดไว้ว่าอย่างไร
 • มาตรา ๔๓๕ วางหลักเกณฑ์ไว้ในเรื่องใด

ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามเบื้องต้นที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาตัวบทกฎหมายประกอบกับตำราหรือหนังสือดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขออย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: