คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ (๑)

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ (๑) ในวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาศึกษาตำราหรือหนังสือว่าด้วยละเมิดของบุคคลอื่น เช่น คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๔ โดย รศ.ดร.ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์ ตั้งแต่หน้า ๒๕๕ จนถึงหน้า ๓๐๐ แล้วตอบคำถามพื้นฐาน ต่อไปนี้

 • มาตรา ๔๓๓ วรรคหนึ่ง วางหลักความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ไว้ว่าอย่างไร
 • “สัตว์” ตามนัยแห่งมาตรา ๔๓๓ หมายความว่าอย่างไร
 • ตามนัยแห่งมาตรา ๔๓๓ “เจ้าของสัตว์” แตกต่างจาก “บุคคลผู้รับเลี้ยงรักษาไว้แทนเจ้าของ” อย่างไร
 • ความรับผิดตามมาตรา ๔๓๓ วรรคหนึ่ง มีข้อยกเว้นประการใดบ้าง
 • “บุคคลผู้ที่เร้าหรือยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิด” ตามนัยแห่งมาตรา ๔๓๓ วรรคสอง หมายความว่าอย่างไร
 • “เจ้าของสัตว์อื่นอันมาเร้าหรือยั่วสัตว์นั้น ๐” ตามนัยแห่งมาตรา ๔๓๓ วรรคสอง หมายความว่าอย่างไร
 • มาตรา ๔๓๔ วรรคหนึ่ง วางหลักความรับผิดเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะเหตุโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นไว้ว่าอย่างไร
 • “โรงเรือน” ตามนัยแห่งมาตรา ๔๓๔ วรรคหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร
 • “สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น” ตามนัยแห่งมาตรา ๔๓๔ วรรคหนึ่ง แตกต่างจาก “โรงเรือน” อย่างไร
 • “ก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่อง” ตามนัยแห่งมาตรา ๔๓๔ วรรคหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร
 • “บำรุงรักษาไม่เพียงพอ” ตามนัยแห่งมาตรา ๔๓๔ วรรคหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร
 • “ผู้ครอง” ตามนัยแห่งมาตรา ๔๓๔ วรรคหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร
 • “เจ้าของ” ตามนัยแห่งมาตรา ๔๓๔ วรรคหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร
 • มาตรา ๔๓๔ วรรคสอง วางหลักเกณฑ์ความรับผิดไว้ว่าอย่างไร
 • มาตรา ๔๓๔ วรรคสาม วางหลักเกณฑ์ความรับผิดไว้ว่าอย่างไร
 • มาตรา ๔๓๕ วางหลักเกณฑ์ไว้ในเรื่องใด

ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามเบื้องต้นที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาตัวบทกฎหมายประกอบกับตำราหรือหนังสือดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขออย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.