กฎหมายว่าด้วยป่าไม้และสัตว์ป่ากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา LW346 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยป่าไม้และสัตว์ป่ากับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับวันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป