การเขียนเพื่อการแก้ไขปัญหา

นักศึกษาวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การเขียนเพื่อการแก้ไขปัญหา สำหรับวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป