ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » อื่น ๆ » มาตรการบรรเทาเหตุการณ์ปิโตรเลียมรั่วไหลในทะเลที่อยู่ในเขตอำนาจของราชอาณาจักรไทย

มาตรการบรรเทาเหตุการณ์ปิโตรเลียมรั่วไหลในทะเลที่อยู่ในเขตอำนาจของราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ หรือกว่าสามปีมาแล้ว น้ำมันดิบจำนวนมหาศาลได้รั่วไหลจากแท่นเจาะน้ำมันดีพวอเตอร์ ฮอไรซัน ของบริษัทบีพี จำกัด (มหาชน) ในอ่าวเม็กซิโก ผมจึงได้รับเชิญให้ตีพิมพ์บทความ เรื่อง มาตรการบรรเทาเหตุการณ์ปิโตรเลียมรั่วไหลในทะเลที่อยู่ในเขตอำนาจของราชอาณาจักรไทย ในหนังสือ “รพี ๕๓” เพื่อสะท้อนมาตรการทางกฎหมายของไทย หากเกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกันขึ้นในทะเลไทย

จากการศึกษาครั้งนั้น (พ.ศ. ๒๕๕๓) ผมค้นพบว่า พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกฎหมายหลักของประเทศไทยในการบรรเทาเหตุการณ์ปิโตรเลียมรั่วไหลในทะเลไทย ได้กำหนดผู้รับผิดชอบเหตุการณ์ แผนการบรรเทาเหตุการณ์และการควบคุมการบรรเทาเหตุการณ์ ไว้พร้อมแล้ว แต่เมื่อพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียด ผมค้นพบว่า “แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗” มิได้กำหนดกระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยจากเหตุการณ์ปิโตรเลียมรั่วไหลในทะเลไว้โดยตรง คงมีเพียงกระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยจากพายุหมุนเขตร้อน อัคคีภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย การคมนาคมและขนส่ง และคลื่นสึนามิ เท่านั้น ที่พอจะนำมาใช้บรรเทาเหตุการณ์ปิโตรเลียมรั่วไหลในทะเลได้

เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวมาข้างต้นมิได้รับการออกแบบไว้สำหรับบรรเทาเหตุการณ์ปิโตรเลียมรั่วไหลในทะเลโดยตรง ผมจึงได้แสดงความกังวลไว้ในบทความนั้นว่า กระบวนการดังกล่าวมาข้างต้นไม่สามารถช่วยให้ผู้รับผิดชอบเหตุการณ์สามารถควบคุมหรือบรรเทาเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสม ผมจึงได้แนะนำไว้ในบทความนั้นด้วยว่า ผู้รับผิดชอบ ได้แก่

  • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
  • คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) และ
  • คณะรัฐมนตรี

สมควรอย่างยิ่งที่จักพิจารณาเพิ่มเติมกระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยจากเหตุการณ์ปิโตรเลียมรั่วไหลในทะเลไว้ใน “แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗” หรือแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ฉบับต่อ ๆ ไป ก่อนที่จะสายเกินไป

เหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในอ่าวไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คงชัดเจนแล้วว่า “สายเกินไป” หรือไม่!

Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: