การพัฒนาที่ยั่งยืนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป