คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง หลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง เรื่อง หลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วตอบคำถามเบื้องต้นดังต่อไปนี้

  • substantive environmental rights หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร
  • preventative principle หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร
  • precautionary principle หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร
  • polluter-pays principle หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร
  • access to information หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร
  • public participation หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร
  • access to justice หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการใดบ้าง
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ฯ กำหนดเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการใดบ้าง
  • คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี กล่าวถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการใดบ้าง

ผมขอย้ำว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามเบื้องต้นที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขอนักศึกษาอย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.