มิติและมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิขา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง มิติและมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป