คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง บทบาทของภาครัฐในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง เรื่อง บทบาทของภาครัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วตอบคำถามเบื้องต้นดังต่อไปนี้

 • รัฐหมายความว่าอย่างไร
 • รัฐมีอำนาจหน้าที่อย่างไร เพราะเหตุใดรัฐจึงมีอำนาจหน้าที่เช่นว่านั้น
 • รัฐมีบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร เพราะเหตุใดรัฐจึงมีบทบาทเช่นว่านั้น
 • บทบาทของรัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีข้อจำกัดหรืออุปสรรคหรือไม่ ประการใด
 • ข้อจำกัดของรัฐเช่นว่ามานั้น สามารถขจัดได้หรือไม่ อย่างไร
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติบทบาทของรัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการใดบ้าง
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กำหนดบทบาทของรัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการใดบ้าง
 • คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ระบุบทบาทของรัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการใดบ้าง
 • ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ กำหนดบทบาทของรัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการใดบ้าง
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติบทบาทของรัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการใดบ้าง
 • พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติบทบาทของรัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการใดบ้าง

ผมขอย้ำว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามเบื้องต้นที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องบทบาทของภาครัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขอนักศึกษาอย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.