ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๖๘๑ » คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง บทบาทของภาครัฐในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง บทบาทของภาครัฐในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง เรื่อง บทบาทของภาครัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วตอบคำถามเบื้องต้นดังต่อไปนี้

 • รัฐหมายความว่าอย่างไร
 • รัฐมีอำนาจหน้าที่อย่างไร เพราะเหตุใดรัฐจึงมีอำนาจหน้าที่เช่นว่านั้น
 • รัฐมีบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร เพราะเหตุใดรัฐจึงมีบทบาทเช่นว่านั้น
 • บทบาทของรัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีข้อจำกัดหรืออุปสรรคหรือไม่ ประการใด
 • ข้อจำกัดของรัฐเช่นว่ามานั้น สามารถขจัดได้หรือไม่ อย่างไร
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติบทบาทของรัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการใดบ้าง
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กำหนดบทบาทของรัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการใดบ้าง
 • คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ระบุบทบาทของรัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการใดบ้าง
 • ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ กำหนดบทบาทของรัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการใดบ้าง
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติบทบาทของรัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการใดบ้าง
 • พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติบทบาทของรัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ประการใดบ้าง

ผมขอย้ำว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามเบื้องต้นที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องบทบาทของภาครัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขอนักศึกษาอย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: