คำถามเบื้องต้นสำหรับการศึกษา เรื่อง ค่าสินไหมทดแทน

ก่อนร่วมการบรรยายวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) เรื่อง ค่าสินไหมทดแทน ในวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอให้นักศึกษาศึกษาตำราหรือหนังสือว่าด้วยค่าสินไหมทดแทน เช่น คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๔ โดย รศ.ดร.ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์ ตั้งแต่หน้า ๓๐๑ จนถึงหน้า ๓๓๕ แล้วตอบคำถามเบื้องต้น ต่อไปนี้

  • ค่าสินไหมทดแทนหมายความว่าอย่างไร
  • ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด มีวัตถุประสงค์อย่างไร
  • มาตรา ๔๓๘ วางหลักในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนไว้ว่าอย่างไร
  • ประมวลกฎหมายหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด บัญญัติค่าสินไหมทดแทนไว้กี่ประเภท ประเภทใดบ้าง

ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามเบื้องต้นที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องค่าสินไหมทดแทนเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาตัวบทกฎหมายประกอบกับตำราหรือหนังสือดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขออย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

Advertisements