ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๒๖๐ » กำหนดการเสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ชุดที่ ๑

กำหนดการเสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ชุดที่ ๑

นักศึกษาที่เสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) ชุดที่ ๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีดังนี้

 • ทินมณี หิรัญโยดม เรื่อง แนวทางการต่อสู้ทางกฎหมายของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายในกรณีที่อาคารของคู่กรณีฝ่ายหนึ่งสูงกว่าและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งในอาคารที่ต่ำกว่า
 • อติภา จันทร์วีระเสถียร เรื่อง ข้อขัดข้องเกี่ยวกับศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
 • ณัฐสุดา สังข์ทอง เรื่อง การส่งใบแจ้งข้อหาทางไปรษณีย์เพื่อเรียกให้ชำระค่าปรับกรณีขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและการฝ่าฝืนสัญญานไฟจราจร
 • ทิวัตถ์ พรหมอินทร์ เรื่อง อำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการยึดใบอนุญาตขับขี่และบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎจราจร
 • ชวัลญา เสือดี เรื่อง การใช้แก๊สน้ำตาสลายผู้ชุมนุมวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕: เปรียบเทียบความคิดเห็นที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
 • ภัควิภา ศิลปวิทย์ เรื่อง การผลักดันโรฮิงญาชาวพม่าที่ลี้ภัยมาทางชายฝั่งอันดามันของไทยออกนอกราชอาณาจักร
 • สุวิดา เห็นวงศ์ประเสริฐ เรื่อง การลดปัญหาการเสียชีวิตของเด็กทารกที่ถูกทิ้งด้วยมาตรการทางกฎหมาย: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา
 • พิมพ์ธีรา หอรุ่งเรือง เรื่อง การป้องกันภยันตรายล่วงหน้า
 • วาสิตา สินสูงสุด เรื่อง กฎหมายโรคมะเร็ง: ศึกษากฎหมายโรคมะเร็งในต่างประเทศโดยเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ ของประเทศไทย
 • พรรษมน หอรุ่งเรือง เรื่อง การบริจาคอวัยวะ: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ
 • มารุต สุธาสินีวรรณ เรื่อง สถานะทางกฎหมายของบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ: ศึกษากรณีการนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นทะเบียนในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
 • ธนภัทร เจริญบุญ เรื่อง ปัญหากรณีไม่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิด: ศึกษากรณีการลักกระแสไฟฟ้า เปรียบเทียบกฎหมายประเทศไทยและคำพิพากษาศาลฎีกาของไทยกับกฎหมายประเทศเยอรมัน
 • ศุภอรรถ ไพสิน เรื่อง ปัญหาการรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล
 • ภูริทัต รัตนบุรี เรื่อง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว
 • สุธิรักษ์ ถนอมสิทธิรักษ์ เรื่อง การสิ้นสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา: ระหว่างกฎหมายไประเทศทยและสหรัฐอเมริกา

ดังที่ผมได้แจ้งนักศึกษามาโดยตลอด (รวมทั้งในแนวทางการศึกษาด้วย) ว่า

 • นักศึกษาแต่ละคนมีเวลาเสนอรายงานไม่เกินสิบนาที
 • เป็นหน้าที่ของนักศึกษาทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานทุกฉบับ ไม่ว่าด้วยการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การถามคำถาม การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะหรือการอื่นใด อันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนารายงานฉบับนั้น ๆ ให้เป็นรายงานเพื่อส่งให้ผมต่อไป
 • ผมจะประเมินคุณภาพการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแต่ละคนตามวรรคก่อน และนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายสำหรับนักศึกษาแต่ละคนนั้นด้วย
 • เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานและการได้รับคะแนนตามสองวรรคก่อนที่ดี ผมขอแนะนำให้นักศึกษาศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ขอบเขตของรายงาน” ของนักศึกษาที่เสนอรายงานในห้องบรรยายแต่ละคนล่วงหน้า ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ “ขอบเขตของรายงาน” แต่ละฉบับที่ผมได้รับไว้แล้วได้ภายใต้รายการ “งานและคะแนน”

ผมจึงขอเชิญชวนนักศึกษาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผมแจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การเสนอรายงานของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนดการ และเพื่อคะแนนที่ดีของนักศึกษาแต่ละคนด้วย

Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: