บทบาทของภาครัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง บทบาทของภาครัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป