ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๒๖๐ » กำหนดการเสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ชุดที่ ๒

กำหนดการเสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ชุดที่ ๒

นักศึกษาที่เสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) ชุดที่ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ มีดังนี้

 • นันท์รภัส เที่ยงธรรม เรื่อง การเข้าถึงยาอันตรายได้โดยไม่มีใบแพทย์: เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ
 • ณัฐชยา พิมพิลา เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในอินเตอร์เน็ต: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมายในสหราชอาณาจักร
 • พิมพ์พิสุทธิ์ ยมภักดี เรื่อง การควบคุมสิทธิของเอกชนในการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) กับปัญหาการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
 • กมลนัทธ์ สุขหทัยธรรม เรื่อง ปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรม
 • ภักดีนาถ สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา เรื่อง หลักประกันของหญิงที่ถูกข่มขืน
 • พีรยา โป็ะลำพงษ์ เรื่อง การส่งเสริมให้มีการจัดเก็บภาษีคาร์บอนเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแถบยุโรป
 • ณัชชา ติรวัฒนกุล เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายที่ใช้ระบุตัวคนเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ชุติกา เหตระกูล เรื่อง ปัญหากฎหมายสแปมเมล์ตามมาตรา ๑๑ จาก พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดคอมพิวเตอร์ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายประเทศไทยกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา
 • พิพัฒน์พงษ์ มานะ เรื่อง การหมิ่นประมาทกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 • ภัคพล พวงทองคำ เรื่อง สิทธิในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายของฝรั่งเศส
 • นิติ วณิชย์วรนันต์ เรื่อง การแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหาหรือไม่ รวมทั้งเป็นการขัดต่อหลักกฎหมายใดหรือไม่
 • ชิดชนก กราบคุณ เรื่อง การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงเพื่อลดปัญหาสัตว์เร่ร่อน
 • สิริภัคณัชญ์ วิมลมงคลพร เรื่อง การแก้ไขปัญหารถติดด้วยการเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่ขับเข้าไปในเขตเมืองชั้นใน
 • คัทรินทร์ ทรัพย์อำนวยโชค เรื่อง การออกกฎหมายให้สิทธิแก่บุคคลซึ่งแปลงเพศแล้วสามารถเปลี่ยนคำนำหน้านามได้: ศึกษาผลกระทบหากมีการออกพระราชบัญญัติคำนำหน้านามบุคคลซึ่งให้สิทธิแก่บุคคลซึ่งแปลงเพศแล้วเปลี่ยนคำนำหน้านามได้
 • บุณยนุช สัตตมัย เรื่อง กฎหมายสิทธิบัตรยากับการเข้าถึงยาของประชาชนในรัฐ: เปรียบเทียบกฎหมายสิทธิบัตรยาในประเทศไทยไทยและประเทศอินเดีย

ดังที่ผมได้แจ้งนักศึกษามาโดยตลอด (รวมทั้งในแนวทางการศึกษาด้วย) ว่า

 • นักศึกษาแต่ละคนมีเวลาเสนอรายงานไม่เกินสิบนาที
 • เป็นหน้าที่ของนักศึกษาทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานทุกฉบับ ไม่ว่าด้วยการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การถามคำถาม การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะหรือการอื่นใด อันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนารายงานฉบับนั้น ๆ ให้เป็นรายงานเพื่อส่งให้ผมต่อไป
 • ผมจะประเมินคุณภาพการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแต่ละคนตามวรรคก่อน และนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายสำหรับนักศึกษาแต่ละคนนั้นด้วย
 • เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานและการได้รับคะแนนตามสองวรรคก่อนที่ดี ผมขอแนะนำให้นักศึกษาศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ขอบเขตของรายงาน” ของนักศึกษาที่เสนอรายงานในห้องบรรยายแต่ละคนล่วงหน้า ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ “ขอบเขตของรายงาน” แต่ละฉบับที่ผมได้รับไว้แล้วได้ภายใต้รายการ “งานและคะแนน”

ผมจึงขอเชิญชวนนักศึกษาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผมแจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การเสนอรายงานของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนดการ และเพื่อคะแนนที่ดีของนักศึกษาแต่ละคนด้วย

Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: