กำหนดการเสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ชุดที่ ๒

นักศึกษาที่เสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) ชุดที่ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ มีดังนี้

 • นันท์รภัส เที่ยงธรรม เรื่อง การเข้าถึงยาอันตรายได้โดยไม่มีใบแพทย์: เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ
 • ณัฐชยา พิมพิลา เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในอินเตอร์เน็ต: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมายในสหราชอาณาจักร
 • พิมพ์พิสุทธิ์ ยมภักดี เรื่อง การควบคุมสิทธิของเอกชนในการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) กับปัญหาการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
 • กมลนัทธ์ สุขหทัยธรรม เรื่อง ปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรม
 • ภักดีนาถ สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา เรื่อง หลักประกันของหญิงที่ถูกข่มขืน
 • พีรยา โป็ะลำพงษ์ เรื่อง การส่งเสริมให้มีการจัดเก็บภาษีคาร์บอนเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแถบยุโรป
 • ณัชชา ติรวัฒนกุล เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายที่ใช้ระบุตัวคนเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ชุติกา เหตระกูล เรื่อง ปัญหากฎหมายสแปมเมล์ตามมาตรา ๑๑ จาก พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดคอมพิวเตอร์ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายประเทศไทยกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา
 • พิพัฒน์พงษ์ มานะ เรื่อง การหมิ่นประมาทกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 • ภัคพล พวงทองคำ เรื่อง สิทธิในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายของฝรั่งเศส
 • นิติ วณิชย์วรนันต์ เรื่อง การแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหาหรือไม่ รวมทั้งเป็นการขัดต่อหลักกฎหมายใดหรือไม่
 • ชิดชนก กราบคุณ เรื่อง การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงเพื่อลดปัญหาสัตว์เร่ร่อน
 • สิริภัคณัชญ์ วิมลมงคลพร เรื่อง การแก้ไขปัญหารถติดด้วยการเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่ขับเข้าไปในเขตเมืองชั้นใน
 • คัทรินทร์ ทรัพย์อำนวยโชค เรื่อง การออกกฎหมายให้สิทธิแก่บุคคลซึ่งแปลงเพศแล้วสามารถเปลี่ยนคำนำหน้านามได้: ศึกษาผลกระทบหากมีการออกพระราชบัญญัติคำนำหน้านามบุคคลซึ่งให้สิทธิแก่บุคคลซึ่งแปลงเพศแล้วเปลี่ยนคำนำหน้านามได้
 • บุณยนุช สัตตมัย เรื่อง กฎหมายสิทธิบัตรยากับการเข้าถึงยาของประชาชนในรัฐ: เปรียบเทียบกฎหมายสิทธิบัตรยาในประเทศไทยไทยและประเทศอินเดีย

ดังที่ผมได้แจ้งนักศึกษามาโดยตลอด (รวมทั้งในแนวทางการศึกษาด้วย) ว่า

 • นักศึกษาแต่ละคนมีเวลาเสนอรายงานไม่เกินสิบนาที
 • เป็นหน้าที่ของนักศึกษาทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานทุกฉบับ ไม่ว่าด้วยการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การถามคำถาม การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะหรือการอื่นใด อันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนารายงานฉบับนั้น ๆ ให้เป็นรายงานเพื่อส่งให้ผมต่อไป
 • ผมจะประเมินคุณภาพการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแต่ละคนตามวรรคก่อน และนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายสำหรับนักศึกษาแต่ละคนนั้นด้วย
 • เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานและการได้รับคะแนนตามสองวรรคก่อนที่ดี ผมขอแนะนำให้นักศึกษาศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ขอบเขตของรายงาน” ของนักศึกษาที่เสนอรายงานในห้องบรรยายแต่ละคนล่วงหน้า ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ “ขอบเขตของรายงาน” แต่ละฉบับที่ผมได้รับไว้แล้วได้ภายใต้รายการ “งานและคะแนน”

ผมจึงขอเชิญชวนนักศึกษาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผมแจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การเสนอรายงานของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนดการ และเพื่อคะแนนที่ดีของนักศึกษาแต่ละคนด้วย