แนะแนวการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย (Your Studies Down Under)

ผมได้รับเชิญจากคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ในวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ น. และเวลา ๑๙.๐๐ น. ที่ห้อง ๕๐๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

จากหนังสือเชิญให้ผมเป็นวิทยากรดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • แนะแนวการศึกษาต่อในสาขาอาชีพต่าง ๆ ของนักศึกษา
  • เป็นประโยชน์ในการวางแผนการศึกษาและทำงานต่อไปในอนาคต
  • เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของนักศึกษาในอนาคต

นักศึกษาที่สนใจการแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการแนะแนวดังกล่าว ซึ่งผมให้ชื่อว่า “Your Studies ‘Down Under‘” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง นักศึกษาสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “Your Studies ‘Down Under'” เช่น เค้าโครงการแนะแนวของผม เว็บไซต์น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ได้ที่เว็บไซต์ “ชาคริต สิทธิเวช” โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหัวข้อ “Your Studies ‘Down Under‘” ภายใต้รายการ “พิเศษ”

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.