ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » พิเศษ » แนะแนวการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย (Your Studies Down Under)

แนะแนวการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย (Your Studies Down Under)

ผมได้รับเชิญจากคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ในวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ น. และเวลา ๑๙.๐๐ น. ที่ห้อง ๕๐๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

จากหนังสือเชิญให้ผมเป็นวิทยากรดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • แนะแนวการศึกษาต่อในสาขาอาชีพต่าง ๆ ของนักศึกษา
  • เป็นประโยชน์ในการวางแผนการศึกษาและทำงานต่อไปในอนาคต
  • เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของนักศึกษาในอนาคต

นักศึกษาที่สนใจการแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการแนะแนวดังกล่าว ซึ่งผมให้ชื่อว่า “Your Studies ‘Down Under‘” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง นักศึกษาสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “Your Studies ‘Down Under'” เช่น เค้าโครงการแนะแนวของผม เว็บไซต์น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ได้ที่เว็บไซต์ “ชาคริต สิทธิเวช” โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหัวข้อ “Your Studies ‘Down Under‘” ภายใต้รายการ “พิเศษ”

Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: