ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

W-curve

The W-curve

W-curve คือ ปรากฏการณ์ที่ผู้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ๆ ในชีวิตต้องเผชิญ รวมทั้งผู้ที่ต้องจากบ้านจากเมืองไปศึกษาต่อในต่างประเทศด้วย เพราะผู้ที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศต้องพบกับสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ อย่างมากมาย หากไม่ทำความเข้าใจหรือไม่เตรียมตัวเองให้พร้อมไว้ล่วงหน้า ผู้นั้นอาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนตั้งตัวไม่ทันก็ได้

บทความ เรื่อง The W-curve and the First Year of College ซึ่งสรุปความมากจากบทความ เรื่อง Culture Shock and The First‐Year Experience โดย William J. Zeller and Robert Mosier อีกทอดหนึ่ง น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำความรู้จักและเข้าใจปรากฏการณ์ W-curve เพื่อจักได้เตรียมตัวเองไว้ให้พร้อมก่อนออกไปเผชิญโลกกว้างต่อไป

W-curve เป็นหนึ่งในอีกหลาย ๆ เรื่อง ที่ผมจักกล่าวถึงในการแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ในวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ น. และเวลา ๑๙.๐๐ น. ที่ห้อง ๕๐๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: