W-curve

The W-curve

W-curve คือ ปรากฏการณ์ที่ผู้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ๆ ในชีวิตต้องเผชิญ รวมทั้งผู้ที่ต้องจากบ้านจากเมืองไปศึกษาต่อในต่างประเทศด้วย เพราะผู้ที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศต้องพบกับสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ อย่างมากมาย หากไม่ทำความเข้าใจหรือไม่เตรียมตัวเองให้พร้อมไว้ล่วงหน้า ผู้นั้นอาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนตั้งตัวไม่ทันก็ได้

บทความ เรื่อง The W-curve and the First Year of College ซึ่งสรุปความมากจากบทความ เรื่อง Culture Shock and The First‐Year Experience โดย William J. Zeller and Robert Mosier อีกทอดหนึ่ง น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำความรู้จักและเข้าใจปรากฏการณ์ W-curve เพื่อจักได้เตรียมตัวเองไว้ให้พร้อมก่อนออกไปเผชิญโลกกว้างต่อไป

W-curve เป็นหนึ่งในอีกหลาย ๆ เรื่อง ที่ผมจักกล่าวถึงในการแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ในวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ น. และเวลา ๑๙.๐๐ น. ที่ห้อง ๕๐๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต