ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๒๐๑ » นิรโทษกรรมและอายุความ

นิรโทษกรรมและอายุความ

เนื่องจากผมบรรยาย เรื่อง ค่าสินไหมทดแทน สำหรับวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) แล้วเสร็จตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งนับว่าเร็วกว่าที่กำหนดไว้เดิมหนึ่งสัปดาห์ ผมจึงได้เลื่อนการบรรยาย เรื่อง นิรโทษกรรมและอายุความ จากวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖

นอกจากนั้น ผมยังได้เลื่อนการบรรยายเรื่องอื่น ๆ ให้สอดคล้องกันไปด้วย ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดูกำหนดการบรรยายล่าสุดได้ที่หน้า “กำหนดการศึกษา” ภายใต้รายการ “น.๒๐๑”

อนึ่ง นักศึกษาสามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง นิรโทษกรรมและอายุความ สำหรับวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่วนคำถามสำหรับการศึกษา เรื่อง นิรโทษกรรมและอายุความ มีดังนี้

  • นิรโทษกรรมหมายความว่าอย่างไร
  • นิรโทษกรรมมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร
  • อายุความหมายความว่าอย่างไร
  • อายุความเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดเป้นอย่างไร
  • อายุความเพื่อเรียกร้องเอาทรัพย์คืนหรือเพื่อเรียกร้องราคาแทนทรัพย์เป็นอย่างไร
  • อายุความเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดที่มีโทษอาญาเป็นอย่างไร
  • อายุความเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดมีความสัมพันธ์กับอายุความเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาอย่างไร
  • อายึความเพื่อไล่เบี้ยเป็นอย่างไร

ทั้งนี้ ผมขอให้นักศึกษาศึกษาตำราหรือหนังสือว่านิรโทษกรรมและอายุความ เช่น คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๔ โดย รศ.ดร.ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์ ตั้งแต่หน้า ๓๓๗ จนถึงหน้า ๓๗๕ เพื่อเป็นแนวทางในการตอบปัญหาดังกล่าวข้างต้น

ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามเบื้องต้นที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องนิรโทษกรรมและอายุความเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาตัวบทกฎหมายประกอบกับตำราหรือหนังสือดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขออย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: