นิรโทษกรรมและอายุความ

เนื่องจากผมบรรยาย เรื่อง ค่าสินไหมทดแทน สำหรับวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) แล้วเสร็จตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งนับว่าเร็วกว่าที่กำหนดไว้เดิมหนึ่งสัปดาห์ ผมจึงได้เลื่อนการบรรยาย เรื่อง นิรโทษกรรมและอายุความ จากวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖

นอกจากนั้น ผมยังได้เลื่อนการบรรยายเรื่องอื่น ๆ ให้สอดคล้องกันไปด้วย ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดูกำหนดการบรรยายล่าสุดได้ที่หน้า “กำหนดการศึกษา” ภายใต้รายการ “น.๒๐๑”

อนึ่ง นักศึกษาสามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง นิรโทษกรรมและอายุความ สำหรับวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่วนคำถามสำหรับการศึกษา เรื่อง นิรโทษกรรมและอายุความ มีดังนี้

  • นิรโทษกรรมหมายความว่าอย่างไร
  • นิรโทษกรรมมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร
  • อายุความหมายความว่าอย่างไร
  • อายุความเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดเป้นอย่างไร
  • อายุความเพื่อเรียกร้องเอาทรัพย์คืนหรือเพื่อเรียกร้องราคาแทนทรัพย์เป็นอย่างไร
  • อายุความเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดที่มีโทษอาญาเป็นอย่างไร
  • อายุความเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดมีความสัมพันธ์กับอายุความเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาอย่างไร
  • อายึความเพื่อไล่เบี้ยเป็นอย่างไร

ทั้งนี้ ผมขอให้นักศึกษาศึกษาตำราหรือหนังสือว่านิรโทษกรรมและอายุความ เช่น คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พิมพ์ครั้งที่ ๔ โดย รศ.ดร.ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์ ตั้งแต่หน้า ๓๓๗ จนถึงหน้า ๓๗๕ เพื่อเป็นแนวทางในการตอบปัญหาดังกล่าวข้างต้น

ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า คำถามดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคำถามเบื้องต้นที่นักศึกษาสมควรหาคำตอบให้ได้ เพื่อแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องนิรโทษกรรมและอายุความเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาตัวบทกฎหมายประกอบกับตำราหรือหนังสือดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาอาจเกิดความสงสัยหรือมีคำถามอื่น ๆ อีก ขออย่าได้ลังเลที่จะนำความสงสัยหรือคำถามเหล่าเช่นว่านั้นไปอภิปรายเพื่อหาคำตอบในห้องบรรยายต่อไป

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.