ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๒๖๐ » กำหนดการเสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ชุดที่ ๓

กำหนดการเสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ชุดที่ ๓

นักศึกษาที่เสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) ชุดที่ ๓ ในวันจันทร์ที่ ๙ ก้นยายน ๒๕๕๖ มีดังนี้

 • มนัสวี ไทยกุลเจริญ เรื่อง การห้ามการใช้ยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของสารซูโดอีเฟดรีน
 • จีระนันท์ ยมานนท์ เรื่อง พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ และผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน
 • อาทิตยา เลิศอรุณรัตน์ เรื่อง การทำแท้งเป็นสิทธิของสตรีที่ตั้งครรภ์หรือเป็นสิทธิของทารกในครรภ์ที่มีสิทธิที่จะมีชีวิต
 • ณัฐกร เรือนมะกอก เรื่อง การคัดแยกและการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์: ศึกษาจากกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น
 • อิสริยาภรณ์ หันตา เรื่อง กฎหมายศรีธนญชัย? ห้ามดื่มเหล้าบนรถ
 • เบญญาภา ลุนบุดดา เรื่อง ปัญหาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕ กับผู้ให้บริการเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
 • สุพิชชา ศุภะพันธุ์ เรื่อง การปรับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในสื่อลามกเด็ก
 • กานต์สินี เจริญดิษยารัตน์ เรื่อง การทรมานโดยจำเป็น
 • สุดารัตน์ จิระเกียรติวัฒนา เรื่อง การให้สิทธิมนุษยชนโดยการออกกฎหมายให้คนรักร่วมเพศสมรสกันได้อย่างถูกต้อง: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศที่อนุญาตให้คนรักร่วมเพศสมรสกันได้อย่างถูกต้อง
 • ณัชชา ปราการนนท์ เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับฉลากโภชนาการ: เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายฮ่องกง
 • วิศิษฎา นวลมี เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายเยอรมัน
 • กุลธิดา สุรวาท เรื่อง การค้าประเวณีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายเนเธอร์แลนด์
 • กัญจน์ จิระวุฒิพงศ์ เรื่อง กฎหมายและสิทธิในการการครอบครองอาวุธปืนเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายสหรัฐอเมริกา
 • ยามา อุรเคนทรางกูร เรื่อง การแก้ไขพระราชบัญญติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ศึกษากรณีทรัพยากรพันธุกรรม (GR)
 • ภรปวีร์ โค้วเจริญ เรื่อง การร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ: ศึกษากรณีมหาวิทาลัยออกนอกระบบ เปรียบเทียบผลดีผลเสียความคุ้มค่าในการออกนอกระบบ เทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ของรัฐที่ออกไปแล้ว

ดังที่ผมได้แจ้งนักศึกษามาโดยตลอด (รวมทั้งในแนวทางการศึกษาด้วย) ว่า

 • นักศึกษาแต่ละคนมีเวลาเสนอรายงานไม่เกินสิบนาที
 • เป็นหน้าที่ของนักศึกษาทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานทุกฉบับ ไม่ว่าด้วยการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การถามคำถาม การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะหรือการอื่นใด อันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนารายงานฉบับนั้น ๆ ให้เป็นรายงานเพื่อส่งให้ผมต่อไป
 • ผมจะประเมินคุณภาพการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแต่ละคนตามวรรคก่อน และนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายสำหรับนักศึกษาแต่ละคนนั้นด้วย
 • เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานและการได้รับคะแนนตามสองวรรคก่อนที่ดี ผมขอแนะนำให้นักศึกษาศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ขอบเขตของรายงาน” ของนักศึกษาที่เสนอรายงานในห้องบรรยายแต่ละคนล่วงหน้า ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ “ขอบเขตของรายงาน” แต่ละฉบับที่ผมได้รับไว้แล้วได้ภายใต้รายการ “งานและคะแนน”

ผมจึงขอเชิญชวนนักศึกษาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผมแจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การเสนอรายงานของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนดการ และเพื่อคะแนนที่ดีของนักศึกษาแต่ละคนด้วย

Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: