กำหนดการเสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ชุดที่ ๓

นักศึกษาที่เสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) ชุดที่ ๓ ในวันจันทร์ที่ ๙ ก้นยายน ๒๕๕๖ มีดังนี้

 • มนัสวี ไทยกุลเจริญ เรื่อง การห้ามการใช้ยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของสารซูโดอีเฟดรีน
 • จีระนันท์ ยมานนท์ เรื่อง พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ และผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน
 • อาทิตยา เลิศอรุณรัตน์ เรื่อง การทำแท้งเป็นสิทธิของสตรีที่ตั้งครรภ์หรือเป็นสิทธิของทารกในครรภ์ที่มีสิทธิที่จะมีชีวิต
 • ณัฐกร เรือนมะกอก เรื่อง การคัดแยกและการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์: ศึกษาจากกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น
 • อิสริยาภรณ์ หันตา เรื่อง กฎหมายศรีธนญชัย? ห้ามดื่มเหล้าบนรถ
 • เบญญาภา ลุนบุดดา เรื่อง ปัญหาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕ กับผู้ให้บริการเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
 • สุพิชชา ศุภะพันธุ์ เรื่อง การปรับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในสื่อลามกเด็ก
 • กานต์สินี เจริญดิษยารัตน์ เรื่อง การทรมานโดยจำเป็น
 • สุดารัตน์ จิระเกียรติวัฒนา เรื่อง การให้สิทธิมนุษยชนโดยการออกกฎหมายให้คนรักร่วมเพศสมรสกันได้อย่างถูกต้อง: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศที่อนุญาตให้คนรักร่วมเพศสมรสกันได้อย่างถูกต้อง
 • ณัชชา ปราการนนท์ เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับฉลากโภชนาการ: เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายฮ่องกง
 • วิศิษฎา นวลมี เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายเยอรมัน
 • กุลธิดา สุรวาท เรื่อง การค้าประเวณีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายเนเธอร์แลนด์
 • กัญจน์ จิระวุฒิพงศ์ เรื่อง กฎหมายและสิทธิในการการครอบครองอาวุธปืนเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายสหรัฐอเมริกา
 • ยามา อุรเคนทรางกูร เรื่อง การแก้ไขพระราชบัญญติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ศึกษากรณีทรัพยากรพันธุกรรม (GR)
 • ภรปวีร์ โค้วเจริญ เรื่อง การร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ: ศึกษากรณีมหาวิทาลัยออกนอกระบบ เปรียบเทียบผลดีผลเสียความคุ้มค่าในการออกนอกระบบ เทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ของรัฐที่ออกไปแล้ว

ดังที่ผมได้แจ้งนักศึกษามาโดยตลอด (รวมทั้งในแนวทางการศึกษาด้วย) ว่า

 • นักศึกษาแต่ละคนมีเวลาเสนอรายงานไม่เกินสิบนาที
 • เป็นหน้าที่ของนักศึกษาทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานทุกฉบับ ไม่ว่าด้วยการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การถามคำถาม การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะหรือการอื่นใด อันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนารายงานฉบับนั้น ๆ ให้เป็นรายงานเพื่อส่งให้ผมต่อไป
 • ผมจะประเมินคุณภาพการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแต่ละคนตามวรรคก่อน และนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายสำหรับนักศึกษาแต่ละคนนั้นด้วย
 • เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานและการได้รับคะแนนตามสองวรรคก่อนที่ดี ผมขอแนะนำให้นักศึกษาศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ขอบเขตของรายงาน” ของนักศึกษาที่เสนอรายงานในห้องบรรยายแต่ละคนล่วงหน้า ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ “ขอบเขตของรายงาน” แต่ละฉบับที่ผมได้รับไว้แล้วได้ภายใต้รายการ “งานและคะแนน”

ผมจึงขอเชิญชวนนักศึกษาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผมแจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การเสนอรายงานของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนดการ และเพื่อคะแนนที่ดีของนักศึกษาแต่ละคนด้วย