กำหนดการเสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ชุดที่ ๔

นักศึกษาที่เสนอรายงานวิชา น.๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย: การค้นคว้า การเขียนและการนำเสนอ (กลุ่ม ๔) ชุดที่ ๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ มีดังนี้

 • พรรษชล หุตะมงคล เรื่อง ระดับของการกระทำโดยประมาทในกฎหมายอาญา: เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายอังกฤษ
 • พิมพ์พันธุ์ ถนอมกุลบุตร เรื่อง การควบคุมการติดตั้งกล้องวงจรปิด: ศึกษาการใช้และการควบคุมกล้องวงจรปิด เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายในประเทศอังกฤษ
 • มนชัญญา องค์เจริญกุล เรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้ซื้อ “รถยนต์ใหม่”: เปรียบเทียบกฎหมายในประเทศไทยกับกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ระพีภัทร คำพิชัย เรื่อง การได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายสวิสเซอร์แลนด์
 • ดิลกธรรม อึ๊งโพธิ์ เรื่อง พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑: การกำหนดนิยามคำว่า “สินค้า” ให้รวมถึง “การบริการ”
 • ภัทรธนาฒย์ ศรีถาพร เรื่อง การใช้ไฟวิ่งกลางวันสำหรับรถยนต์ (daytime running lights): เปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายประเทศแถบภาคพื้นยุโรป
 • อภิชาญ สิทธิ์พรสุวรรณ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายของไทยในการควบคุมการเผยแพร่ข่าวผู้เสียหายในความผิดเกี่ยวกับเพศเปรียบเทียบกับกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ชุติกาญจน์ วัจนะรัตน์ เรื่อง การจัดการปัญหาสแปม (spam) ในกฎหมายไทย
 • ณัฐวรา เด็ดขาด เรื่อง ความครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับการวางเพลิงเผาทรัพย์: ศึกษากรณีผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศของกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายอังกฤษ
 • รัตนาพร หมื่นนารา เรื่อง การกำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ: เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายอังกฤษ

ดังที่ผมได้แจ้งนักศึกษามาโดยตลอด (รวมทั้งในแนวทางการศึกษาด้วย) ว่า

 • นักศึกษาแต่ละคนมีเวลาเสนอรายงานไม่เกินสิบนาที
 • เป็นหน้าที่ของนักศึกษาทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานทุกฉบับ ไม่ว่าด้วยการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การถามคำถาม การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะหรือการอื่นใด อันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนารายงานฉบับนั้น ๆ ให้เป็นรายงานเพื่อส่งให้ผมต่อไป
 • ผมจะประเมินคุณภาพการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแต่ละคนตามวรรคก่อน และนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายสำหรับนักศึกษาแต่ละคนนั้นด้วย
 • เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานและการได้รับคะแนนตามสองวรรคก่อนที่ดี ผมขอแนะนำให้นักศึกษาศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ขอบเขตของรายงาน” ของนักศึกษาที่เสนอรายงานในห้องบรรยายแต่ละคนล่วงหน้า ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ “ขอบเขตของรายงาน” แต่ละฉบับที่ผมได้รับไว้แล้วได้ภายใต้รายการ “งานและคะแนน”

ผมจึงขอเชิญชวนนักศึกษาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผมแจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การเสนอรายงานของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนดการ และเพื่อคะแนนที่ดีของนักศึกษาแต่ละคนด้วย