จัดการงานนอกสั่ง

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง จัดการงานนอกสั่ง สำหรับวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements