สรุปการอภิปราย เรื่อง บทบาทของภาคธุรกิจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในการอภิปราย เรื่อง บทบาทของภาคธุรกิจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ นักศึกษาได้ร่วมกันสรุปการอภิปรายในเฟซบุค ปรากฏรายละเอียดดังนี้

Advertisements