ลาภมิควรได้

นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (กลุ่ม ๓) สามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์ สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง ลาภมิควรได้ สำหรับวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements