สรุปการอภิปราย เรื่อง บทบาทของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในการอภิปราย เรื่อง บทบาทของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่แวดล้อม สำหรับวิชา น.๖๘๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ นักศึกษาได้ร่วมกันสรุปการอภิปรายในเฟซบุค ปรากฎรายละเอียดดังนี้