สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม โดย Big Ass

กมฺมุนา วตฺตตีโลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

ข้อคิดสำหรับนักศึกษาที่สอบในภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

Advertisements