สวัสดี ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) เป็นวันที่ห้าของภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมขอถือโอกาสอันดีนี้สวัสดีและต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่ภาคการศึกษาใหม่ด้วยความยินดี

อะไร ๆ ที่นักศึกษาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้ว เช่น การวางแผนใช้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการศึกษาอย่างเป็นระบบ จนทำให้อะไรหลาย ๆ อย่างค่อนข้างลงตัว ไม่ก่อให้เกิดความเคร่งเครียด ความเหนื่อยล้าหรือความท้อแท้ ก็ขอให้ปฏิบัติเช่นนั้นหรือพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

สำหรับนักศึกษาที่พบความบกพร่องของตนเอง เช่น ไม่ได้วางแผนการใช้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการศึกษาให้เป็นระบบ จนส่งผลให้อะไรหลาย ๆ อย่างไม่ใคร่ลงตัว ก่อให้เกิดความเคร่งเครียด ความเหนื่อยล้าหรือความท้อแท้ ก็ขอให้ถือเอาการเริ่มต้นภาคการศึกษาใหม่นี้ แก้ไข ปรับปรุงหรือพัฒนาอะไร ๆ ที่ยังบกพร่องอยู่หรือยังไม่ดีพอ ให้ดี

ในภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นี้ ผมรับผิดชอบวิชาต่าง ๆ สี่วิชา ได้แก่

 • น.๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง
 • น.๗๘๒ สัมมนากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบัณฑิตสัมมนา (กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
 • น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
 • วล.๔๓๒ กฎหมายสิ่งแวดล้อม

วิชา น.๒๐๙ เป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคณะ ยกเว้นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ซึ่งอาจารย์ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช รับผิดชอบแปดสัปดาห์แรก ส่วนผมรับผิดชอบแปดสัปดาห์สุดท้าย ในส่วนของผม ผมจักบรรยายกฎหมายลักษณะละเมิด โดยผมมุ่งหมายให้นักศึกษา ซึ่งมิใช่นักศึกษากฎหมาย ได้พัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิดเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้ด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และความเข้าใจหลักกฎหมายดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับนักกฎหมายได้ด้วยดี เมื่อมีโอกาสหรือเมื่อมีความจำเป็น

วิชา น.๗๘๒ เป็นวิชาบังคับวิชาหนึ่งสำหรับนักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร รับผิดชอบแปดสัปดาห์สุดท้าย ส่วนผมรับผิดชอบแปดสัปดาห์แรก ในส่วนของผม ผมจักช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษาในการ

 • ค้นหาหัวข้อวิจัย (research topic) ให้ตรงตามความสนใจของตนจนพัฒนาเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ (dissertation topic) ได้ในที่สุด
 • พัฒนาข้อเสนอวิทยานิพนธ์ (research proposal) ให้สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้อย่างเหมาะสม
 • พัฒนาความรู้และความเข้าใจระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์และระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์
 • พัฒนาทักษะในการจัดการตนเองเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานควบคู่ไปกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การแสดงและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเสนอผลงานวิชาการ การร่วมและการควบคุมการประชุม การอภิปรายหรือการสัมมนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • พัฒนาทักษะในการศึกษาหรือค้นคว้าข้อมูลหรือข่าวสารคุณภาพสูง จากแหล่งและในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตำรา หนังสือ บทความ เอกสารประเภทอื่น ๆ หรือข่าว ทั้งที่จัดพิมพ์บนกระดาษและที่เผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ
 • พัฒนาทักษะในการรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ และ
 • พัฒนาทักษะในการนำข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้ หรือที่รวบรวมหรือจัดเก็บไว้ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมคาดหวังให้นักศึกษาแต่ละคนมีร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์ (draft research proposal) ภายในสัปดาห์สุดท้ายที่ผมรับผิดชอบ เพื่อนักศึกษาจักได้นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษากับศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ในแปดสัปดาห์สุดท้าย จนสามารถพัฒนาเป็นข้อเสนอวิทยานิพนธ์ (research proposal) ได้ด้วยดีต่อไป

วิชา น.๗๘๗ เป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งสำหรับนักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ รับผิดชอบสี่สัปดาห์สุดท้าย ส่วนผมรับผิดชอบสิบสองสัปดาห์แรก ในส่วนของผม ผมจักช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษาในการ

 • ทำความเข้าใจและความคุ้นเคยกับประวัติความเป็นมา ทฤษฎี หลักการ เนื้อหาและขั้นตอนการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมรูปแบบต่าง ๆ
 • ทำความเข้าใจและความคุ้นเคยกับกฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ
 • ผลิตงานเขียนวิชาการคุณภาพสูง เช่น บทความหรือรายงานการศึกษา
 • สื่อสาร แสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอผลงานวิชาการ ร่วมและควบคุมการประชุม การอภิปรายหรือการสัมมนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ศึกษาหรือค้นคว้าข้อมูลหรือข่าวสารคุณภาพสูง จากแหล่งและในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตำรา หนังสือ บทความ เอกสารประเภทอื่น ๆ หรือข่าว ทั้งที่จัดพิมพ์บนกระดาษและที่เผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ
 • รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ และ
 • นำข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้ หรือที่รวบรวมหรือจัดเก็บไว้ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิชา วล.๔๓๒ เป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งสำหรับนักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำนองเดียวกันกับวิชา น.๒๐๙ ดังกล่าวมาข้างต้น ผมมุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษาวิชา วล.๔๓๒ ซึ่งมิใช่นักศึกษากฎหมาย สามารถพัฒนาความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายว่าด้วยการใช้ การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพในการประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจดังกล่าวข้างต้นควบคู่ไปกับการใช้ความรู้และทฤษฎีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดของแต่ละวิชาดังกล่าวข้างต้นได้ภายใต้รายการ “วิชาสำหรับภาค ๒”

เมื่อมีความเคลื่อนไหวใด ๆ สำหรับแต่ละวิชาดังกล่าว ผมจักได้แจ้งให้ทราบต่อไป

Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.