การอภิปราย เรื่อง environmental decision-making (EDM)

เมื่อได้ศึกษา

 • Tim Jewell, “Public law and the environment: the prospects for decision-making” in Tim Jewell and Jenny Steele (eds), Law in environmental decision-making: national, European, and international perspectives (Clarendon, 1998) pp73-105. และ
 • Ronnie Harding, Carolyn M Hendriks and Myhreen Faruqi, Enviornmental decision-making: exploring complexity and context (Federation Press, 2009), pp1-19, 51-80 and 109-224

ประกอบกับการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๒ เรื่อง environmental decision-making (EDM) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้ว ขอให้นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอภิปรายประเด็นดังต่อไปนี้ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงแรกของการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 • ที่เรียกว่า environmental decision-making (EDM) หมายความว่าอย่างไร
 • EDM มีวิวัฒนาการอย่างไร
 • วิวัฒนาการของ EDM ข้างต้น มีบทบาทอย่างไรในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
 • ในปัจจุบัน EDM มีปัญหาประการใดบ้างหรือไม่ เพราะเหตุใด
 • ในอนาคต EDM น่าจะมีวิวัฒนาการอย่างไรต่อไปหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
 • values แตกต่างจาก interests หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
 • เหตุใดบุคคลจึงมีมุมมองประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน
 • instrumental value แตกต่างจาก intrinsic value อย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า spectrum of environmental value positions หมายความว่าอย่างไร มีรายละเอียดประการใดบ้าง มีบทบาทต่อ EDM หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
 • ห้วงเวลามีบทบาทต่อ value positions อย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า modern environmentalism หมายความว่าอย่างไร มีวิวัฒนาการอย่างไร มีความสำคัญต่อ EDM อย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า competing values หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไรต่อ EDM
 • ที่เรียกว่า value conflicts หมายความว่าอย่างไร ก่อปัญหาต่อ EDM อย่างไร มีวิธีการแก้ไขปัญหาเช่นว่านั้นอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า bringing values to the fore หมายความว่าอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความสำคัญต่อ EDM อย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า institutions หมายความว่าอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความสำคัญต่อ EDM อย่างไร เพราะเหตุใด
 • แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก แต่เมื่อพิจารณาความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศออสเตรเลียโดยสังเขปแล้ว มีข้อคิดประการใดสำหรับรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด
Advertisements

ผู้เขียน: Chacrit Sitdhiwej | ชาคริต สิทธิเวช

ผมเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน กฎหมายปกครองและการร่างกฎหมาย I am law lecturer at Thammasat Law School, Bangkok, Thailand. My research interests include natural resources and environmental law, energy law, administrative law and law drafting.