ชาคริต สิทธิเวช | Chacrit Sitdhiwej

หน้าแรก » น.๗๘๗ » การอภิปราย เรื่อง environmental decision-making (EDM)

การอภิปราย เรื่อง environmental decision-making (EDM)

เมื่อได้ศึกษา

 • Tim Jewell, “Public law and the environment: the prospects for decision-making” in Tim Jewell and Jenny Steele (eds), Law in environmental decision-making: national, European, and international perspectives (Clarendon, 1998) pp73-105. และ
 • Ronnie Harding, Carolyn M Hendriks and Myhreen Faruqi, Enviornmental decision-making: exploring complexity and context (Federation Press, 2009), pp1-19, 51-80 and 109-224

ประกอบกับการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๒ เรื่อง environmental decision-making (EDM) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้ว ขอให้นักศึกษาวิชา น.๗๘๗ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอภิปรายประเด็นดังต่อไปนี้ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงแรกของการร่วมการบรรยาย ครั้งที่ ๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 • ที่เรียกว่า environmental decision-making (EDM) หมายความว่าอย่างไร
 • EDM มีวิวัฒนาการอย่างไร
 • วิวัฒนาการของ EDM ข้างต้น มีบทบาทอย่างไรในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
 • ในปัจจุบัน EDM มีปัญหาประการใดบ้างหรือไม่ เพราะเหตุใด
 • ในอนาคต EDM น่าจะมีวิวัฒนาการอย่างไรต่อไปหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
 • values แตกต่างจาก interests หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
 • เหตุใดบุคคลจึงมีมุมมองประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน
 • instrumental value แตกต่างจาก intrinsic value อย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า spectrum of environmental value positions หมายความว่าอย่างไร มีรายละเอียดประการใดบ้าง มีบทบาทต่อ EDM หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
 • ห้วงเวลามีบทบาทต่อ value positions อย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า modern environmentalism หมายความว่าอย่างไร มีวิวัฒนาการอย่างไร มีความสำคัญต่อ EDM อย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า competing values หมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไรต่อ EDM
 • ที่เรียกว่า value conflicts หมายความว่าอย่างไร ก่อปัญหาต่อ EDM อย่างไร มีวิธีการแก้ไขปัญหาเช่นว่านั้นอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า bringing values to the fore หมายความว่าอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความสำคัญต่อ EDM อย่างไร เพราะเหตุใด
 • ที่เรียกว่า institutions หมายความว่าอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความสำคัญต่อ EDM อย่างไร เพราะเหตุใด
 • แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก แต่เมื่อพิจารณาความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศออสเตรเลียโดยสังเขปแล้ว มีข้อคิดประการใดสำหรับรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด
Advertisements

climate change mother nature oil petroleum Thailand กฎหมาย กฎหมายสิ่งแวดล้อม กอไผ่ การกล่าว การค้นคว้า การท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ การอ่าน การเสนอรายงาน กำหนดการ ของตกหล่น ครูบาอาจารย์ ความรับผิด ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิด ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ค่าสินไหมทดแทน จัดการงานนอกสั่ง ตัวการ ตัวแทน ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์อันตราย ทฤษฎี นักกฎหมาย นายจ้าง นิรโทษกรรม บทบาท บิดามารดา บุคคลอื่น บ่อเกิด ประชาชน ประมาทเลินเล่อ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ผู้เยาว์ พิจารณา มลพิษ มาตรการ ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล รัฐ ร่างกาย ละเมิด ลาภมิควรได้ ลูกจ้าง วัตถุอันตราย วิกลจริต สังคม สัตว์ สิทธิ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐ หน้าที่ หมวดหมู่ หลัก หลักกฎหมาย อนามัย อนุรักษ์ ออสเตรเลีย อายุความ เจ้าหน้าที่ แนวทางการศึกษา แนะแนวการศึกษา โรงเรือน ไทย
%d bloggers like this: